Zorgwerking

Elk kind heeft recht op het ervaren van groei, van succes, van kunnen. Leerkrachten mogen van elk kind hoge verwachtingen vooropstellen, we hebben vertrouwen in de uitkomst van het leren. We passen binnen de mogelijkheden van ons kunnen, ons onderwijs aan de behoeften van elk kind aan. We gaan zorgzaam om met elk kind en maken van onze school een warme, krachtige en genietbare plaats voor elk kind in groei, zodat kinderen sterk en krachtig in het leven staan, klaar om het verdere leven in te stappen.

Welbevinden

Zich goed voelen op school is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren. We zetten als school sterk in op het welbevinden van al onze kinderen.

Voor nieuwe ouders met nieuwe kleuters of nieuwe leerlingen zorgen we voor een warm onthaal. Ouders worden geïnformeerd via infoavonden, de 'Blik op de klas' en een persoonlijk kennismaking met de directie en de leerkrachten.

In de kleuterschool is het meespelen van de leerkracht in alle spelhoeken een sterk element om in te spelen op het welbevinden en de betrokkenheid van de kleuters.

Ziedoe, de schoolmascotte, begeleidt de kinderen bij een goede speelplaatswerking. In de klassen van de lagere school is de vragenlijst van 'welbevinden en betrokkenheid' een aanknopingspunt om in gesprek te gaan met een of meerdere leerlingen.

Communicatie

Een persoonlijke, open en respectvolle communicatie binnen het team, met de kinderen en met de ouders zorgt voor een goede werking binnen de school. Leerkrachten zijn altijd bereikbaar aan de schoolpoort en staan open voor een gesprek. Op infoavonden en oudercontacten of overleg met externen kan er samen gepraat worden over het kind.

Via kindcontacten spreken de leerkrachten met de leerling zelf over klaswerking, vrienden, werkhouding, conflicten. We trachten leerlingen via een duidelijke en respectvolle communicatie weerbaar te maken in hun vriendengroep. We gaan geen gesprek uit de weg. 

Brede basiszorg

De klasleerkracht is de spilfiguur van de zorg. Hij/zij zal binnen de eigen klaswerking inspelen op de individuele noden van elk kind. Waar nodig zal hij/zij binnen onze mogelijkheden aanpassingen en hulpmiddelen zoeken die ervoor zorgen dat we gelijke kansen kunnen bieden aan elk kind. In de lagere school werken we met het sporenbeleid, waarbij leerlingen kunnen groeien in hun executieve functies. Werk ik alleen of heb ik hulp nodig? Welke leerstof kan ik aan?

Zorg op maat

De flexileerkracht ondersteunt de klasleerkracht in de klas, op kind-, leerkracht- en klasniveau. Kinderen met extra noden kunnen op deze manier in hun vertrouwde klasomgeving extra ondersteuning krijgen. Ze bouwen op deze manier ook een band op met de flexileerkracht. Een sterke zorgcoördinatie zorgt mee voor zorg op maat.